Saturday, 25 February 2017

Winter's short return

Overnight frost, snow flurries in the morning. The ponds have frozen over again, the surface covered in a thin layer of ice, below which is water, below which is a thick layer of ice.


Below: gingerly, I took a few steps out onto the new ice. My wellingtonned feet went straight through the thin layer, but underneath, all was still solid. This is the 54th day of ice cover on the ponds.


Below: what's this I see? Looks like a viewing platform is being built; wooden piles are being driven into the pond. The workmen are happily stomping all over the ice - although nearer the shore it is melting. A fitness park with apparatus will be erected over to the right, plus car parking.


Below: up on Ballast Mountain to catch an Okęcie-bound train of empty biofuel wagons heading back from Siekierki power station.


Below: a Polish Air Force CASA C295 coming in to land at Okęcie. Trains and planes = Jeziorki.


Below: a new development - a row of six houses (the sixth is out of frame to the left) emerges between ul. Trombity and the railway line.


Below: a lovely, unretouched photo of trees. Trees which are now no longer protected by the Polish state - the owners can come and cut them down as and when they please.


On the one hand - good - less bureaucracy. "It's my land, the trees are on my land, I decide what happens on my land." Fine. But at the higher, longer-term level, urban Poland is going to lose hundreds of thousands of trees, trees that give oxygen back to the atmosphere.

The afternoon was sunny, temperature got up to +3C. But tomorrow it will rain, and by Tuesday the temperature will be in double digits. Spring still is a long, long way off.

3 comments:

Adam said...

Hi, just a couple of thoughts - 1. I count seven houses plus what appears to be two more on the far right of frame - so I presume that when you say 6 new houses (one out of frame) it's because the two houses visible at the end of the row (of seven) are not new. Correct?

2.As to trees, I breathe a sigh of relief that common sense seems to be prevailing. However, all is not as rosy as it first seems. As far as I'm aware, the new law does not do away with charges involved in tree removal it only removes the need for permission. So you still have to pay, in accordance to locally set charges dependant on trunk circumference at a specified height, it's just that you don't have to ask permission any more. This may lead to more people cutting down trees and failing to declare it in order to avoid payment but this also means Poles may not be so reticent to plant new trees. I would have preferred it if charges were removed all together for private owners. Oh well.

Michael Dembinski said...

@Adam

1. You're absolutely right - the furthest two houses are not new. The one by the road has been there for many years, the next one was built a few years ago. The six new houses sprang up last spring and are now in stan surowy otwarty

2. Trees - I didn't know that the local authorities still have a monopoly on taking the trees away. Obviously any trees that have been felled need to be removed - but why can't owners and private-sector businesses deal with that?

Adam said...

I'm not sure the authorities have a monopoly on tree removal (unless I'm missing something), they simply charge you for the privilege of cutting your own trees down - a sort of environmental tax as it were (which already existed) - the text of the nowelizacja is here http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2249/1
while a summary of the changes here https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/wycinka-drzew-i-krzewow/

It appears there has been an increase in that range of trees that may be cut down without charge -

"Nowe reguły dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów

Zmienione przez nowelizację z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy przewidują dużo prostszy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących opłatę w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew, a także bez stosowania niezwykle zróżnicowanych dotąd stawek opłaty. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia br. opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawki opłaty będą wynikać z uchwały rady gminy, a zatem będą ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów. Co istotne, ww. stawki nie będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów.

Zwiększona została także liczba przypadków, w których opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie trzeba uiszczać. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew), jeżeli to usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przypomnieć należy, że dotychczasowe przepisy zwalniały z takiego obowiązku usunięcie drzew o mniejszych obwodach – odpowiednio 75 cm i 50 cm. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dotychczas zwolnione z obowiązku opłatowego było usuwanie krzewów, których wiek nie przekraczał 25 lat). Co istotne także, rada gminy będzie też mogła, w ramach dostosowania regulacji dotyczących drzew i krzewów do lokalnych wymogów, wskazać inne niż ustawowe przypadki, w których opłata nie będzie pobierana."

Hope that helps,
best,
A